Nákupní řád

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti AMADIO.CZ

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností AMADIO.CZ, CK Eva Šulcová se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 27307034 (dále jen prodávající) a koncovým či firemním zákazníkem (dále jen kupující).

 

2. Ceny zboží

 

Ceny uvedené v katalogu na internetovém obchodě jsou platné pouze při objednání přes tento internetový obchod a nemusí se shodovat s cenami zboží, které je k dispozici v kamenných obchodech prodávajícího.

 

3. Objednání zboží

 

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující v prodejně, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému vyřízení objednávky (fakturační údaje, doručovací adresa, způsob platby, způsob dodání atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě, kdy dojde kupujícím k zrušení objednávky již potvrzené prodávajícím a kupující nehodlá akceptovat nemožnost změny potvrzené objednávky, může prodávající požadovat po kupujícím podnikateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

 

4. Nesehnatelné zboží, změna ceny

 

Prodávající může odstoupit od smlouvy, pokud se vyřízení objednávky stane nemožným z těchto důvodů:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává na trh
 • zboží je dlouhodobě nedostupné, přičemž vina není na straně prodávávajícího

 

V případě, že nesehnatelné zboží tvoří pouze část objednávky, může prodávávající zrušit pouze tu část. Po dohodě s kupujícím lze vybrat alternativu za nesehnatelné zboží a tím pádem pozměnit objednávku tak, aby ji bylo možné celou vyřídit.

Prodávající může zrušit celou objednávku, či její část, pokud dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od svých dodavatelů zboží získává. Prodávající je povinen před takovým zrušením objednávky a tím pádem odstoupením od smlouvy neprodleně kupujícího informovat a pokusit se o dohodu o změně ceny či výběr jiného zboží a tím pádem upravení objednávky.

 

5. Dodací podmínky

 

U zboží, které je uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího jako zboží, které je k dispozici na skladě je dodací lhůta zpravidla následující pracovní den od potvrzení objednávky prodávajícím v závislosti na zvoleném způsobu odběru.

 

Pokud kupující zvolí u zboží objednaného z internetu jako způsob dopravy obchodní balík České pošty bývá dodací lhůta zpravidla 2 pracovní dny od potvrzení objednávky prodávajícím. Cena dopravy obchodním balíkem je 100 Kč bez DPH.

 

Pokud kupující zvolí u zboží objednaného z internetu jako způsob dopravy vlastní odběr na některé z prodejen, musí vyčkat na potvrzení e-mailem informující kupujícího o připravenosti objednávky k vyzvednutí na dané prodejně. Zákazník je o připravenosti objednávky k odběru informován většinou nejpozději do následujícího pracovního dne od potvrzení objednávky.

 

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů, tak aby se předešlo poškození zboží. Použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím.

 

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

 

V případě, že si kupující nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí.

 

Kupujícímu se doporučuje si zboží po převzetí podle možností co nejdříve zkontrolovat s výjimkou případu, kdy bylo zboží kupujícímu na prodejně předvedeno. Případné poškození je kupující povinen prodávajícímu hlásit neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od převzetí.

 

6. Platební podmínky

 

Za objednávku lze zaplatit hotově na prodejně prodávajícího, nebo dobírkou při zaslání zboží obchodním balíkem.

 

Po předchozí dohodě lze platbu za objednávku uskutečnit bezhotovostním převodem na základě zálohové faktury či faktury se splatností, kterou prodávající kupujícímu vystaví.

 

7. Reklamace

 

Uplatňování reklamací a postup při jejich vyřizování řeší Reklamační řád. Platný reklamační řád je uveden na webových stránkách prodávajícího, případně ho lze na požádání kupujícímu předložit na prodejně prodávajícího.

 

8. Ostatní podmínky

 

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

 

 

Reklamační podmínky

 

Reklamační řád společnosti AMADIO.CZ

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností AMADIO.CZ (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

 

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma AMADIO.CZ ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, atd.).

 

2. Délka záruky

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Pokud na záručním dokladu není uvedeno jinak, záruční doba je obecně 24 měsíců.

 

Výjimku tvoří:

 • zboží použité (repasované)
 • poškozené nebo nekompletní (zákazník je při koupi na tuto skutečnost upozorněn, bývá prodáváno se slevou)

 

V některých případech se zákazník setkává se záruční dobou delší než zákonných 24 měsíců, jedná se o prodlouženou záruční lhůtu. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

 

3. Podmínky záruky

 

Záruka se nevztahuje na zboží:

 • s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.
 • mechanicky poškozené
 • poškozené elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky), vyšší mocí nebo živly
 • používané v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými
 • vlivy prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno
 • zboží neodborně nainstalované, obsluhované nebo při zanedbání péče o zboží
 • zboží se změněnými parametry či jinak upravené zákazníkem (natírání atd.)

 

Ostatní podmínky

 

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

4. Uplatnění reklamace

 

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího, proto doporučujeme zboží při převzetí od přepravní služby náležitě zkontrolovat a odmítnout převzetí neúplné či porušené zásilky.

 

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno ve společnosti AMADIO.CZ (záruku zákazník doloží nákupním dokladem či reklamačním protokolem, pokud již bylo zboží v reklamaci).

 

Reklamace se uplatňují v provozovně firmy AMADIO.CZ na adresách:

 

AMADIO.CZ
Jindřicha z Lipé 2662
Česká Lípa
470 01

 

Kontakty:
Tel: +420 487 761 001
Mail: info@amadio.cz

 

Vadné zboží lze doručit osobně nebo zaslat na výše uvedenou adresu přepravní službou. Balík by měl být viditelně označen nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, záruční list od výrobce (pokud byl při koupi ke zboží přiložen), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato. Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

 

5. Vyřízení reklamace

 

Pokud je zboží shledáno vadným, má prodávající povinnost zboží opravit či vyměnit za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými parametry. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat).V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. Dobropisem může být také vyřízena reklamace produktu, kde proběhla 3x oprava stejné závady.

 

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí zákazníkem.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

 

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z jakéhokoliv důvodu stane, že SMS nebo e-mail neobdržíte v zákonné měsíční lhůtě, dostavte se automaticky na naše servisní oddělení, kde je Vaše reklamace vyřízena a připravena k vyzvednutí.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 

6. Konečná ustanovení

 

Společnost AMADIO.CZ si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

Přihlásit se | Registrovat

0 Kč   0,00 €

Položek v košíku: 0

ukázat košík

Filtr zobrazení

Měna v: CZK | EUR

Důležité informace

Kamenná prodejna

Česká Lípa
OD Banco
Tel.: 789 456 789
Otevírací doba
9.00 - 18:00